window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() {dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('set', {'currency': 'PLN'}); gtag('set', {'link_attribution': true}); gtag('set', {'anonymize_ip': false}); gtag('set', {'allow_ad_personalization_signals': true}); gtag('config', 'UA-114195288-1'); //Second tag id gtag('config', 'UA-114195288-4'); !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '540500750323144'); fbq('track', "PageView"); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NS4RX3L'); dataLayer.push({"ecommerce":{"currencyCode":"PLN"}});

Regulamin współpracy z Fundacją

REGULAMIN

AKCJI „SCHRONISKO DLA FUNDACJI

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1

Pojęcie używane w Regulaminie mają znaczenie jakie nadano im poniżej, o ile z treści Regulaminu nie wynika inaczej:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin akcji „Schronisko dla Fundacji” organizowanej przez Fundację we współpracy ze Spółką,

 2. Akcja – oznacza organizowaną przez Fundację i Spółkę akcję umożliwiającą Klientom Sklepu dokonywanie dobrowolnych darowizn na rzecz Fundacji przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu i na warunkach określonych w Regulaminie,

 3. Sklep – oznacza sklep internetowy pod nazwą „Spiżarnia Schroniska Bukowina” znajdujący się pod adresem www.schroniskobukowina.pl prowadzony przez Spółkę,

 4. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zamówienia towarów w Sklepie,

 5. Spółka – oznacza spółkę pod firmą Tatry Wysokie Łukasz Zadylak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000929690, posiadającą NIP: 7361738044 oraz numer REGON: 520303494, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł (opłacony w całości), będącą właścicielem Sklepu,

 6. Fundacja – oznacza Fundację Schronisko Bukowina z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska), wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000936330, posiadającą NIP: 7361738498 oraz numer REGON: 520588261,

 7. Organizator – oznacza Fundację i Spółkę działające we współpracy,

 8. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.schroniskobukowina.pl,

 9. KC – oznacza ustawę z dn. 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

 

 

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania darowizn przez Klientów Sklepu na rzecz Fundacji przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu.

 2. Organizatorami Akcji są Spółka i Fundacja.

 3. Dokonywanie darowizn w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie następuję w związku i na podstawie porozumienia zawartego między Fundacją a Sklepem w celu umożliwienia rozwoju działalności charytatywnej Fundacji i zapewnienia możliwości realizacji celów statutowych Fundacji.

 4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 KC.

 

UDZIAŁ W AKCJI

 

§3

 1. Udział w Akcji polega na dokonaniu darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem Spółki jako właściciela Sklepu.

 2. Dokonanie darowizny jest całkowicie dobrowolne i nie warunkuje zawarcia umowy sprzedaży ze Spółką w ramach zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, ani korzystania z innych funkcjonalności Strony Internetowej.

 3. Darowizny może dokonać wyłącznie Klient, który dokona zamówienia w Sklepie, na podstawie którego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów pomiędzy Klientem a Spółką. Dokonanie darowizny na rzecz Fundacji przez osoby niebędące Klientami możliwe jest wyłącznie bezpośrednio na rzecz Fundacji z pominięciem Spółki.

 4. Dokonanie darowizny jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu.

 

§4

 1. Do dokonania darowizny w ramach Akcji konieczny jest dostęp Klienta do komputera, smartphone, tableta lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego połączenie z siecią Internet, dostęp do sieci Internet oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Windows Edge, Mozilla Firefox) w jej aktualnej wersji.

 2. Klient dokonuje darowizny poprzez wybór kwoty darowizny spośród wskazanych możliwości wyboru lub samodzielne wskazanie kwoty w formularzu zamówienia dostępnego po wyborze na Stronie Internetowej Sklepu opcji „koszyk”.

 3. Dokonanie darowizny za pośrednictwem Sklepu jest niemożliwe bez jednoczesnego zamówienia towaru ze Sklepu.

§5

 1. Wybrana kwota darowizny zostaje doliczona do całkowitej wartości zamówienia i zostaje uwidoczniona w formularzu i potwierdzeniu zamówienia.

 2. Wpłata darowizny następuje wraz z zapłatą ceny za zamówione w Sklepie towary w ramach jednej, połączonej płatności. Klient dokonując wyboru metody płatności za zamówione w Sklepie towary, dokonuje jednocześnie wyboru metody wpłaty darowizny.

 3. Klient ma możliwość wpłaty darowizny przy wykorzystaniu karty płatniczej, której jest posiadaczem, lub za pomocą przelewu elektronicznego. Płatności obsługiwane są przez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl obsługiwany przez instytucję płatniczą PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Regulamin oraz warunki dokonywania płatności dostępne są u operatora płatności, w tym na jego stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

 

§6

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tymczasowe przerwy w dostępie do Strony Internetowej lub niektórych z jej funkcjonalności uniemożliwiających dokonanie darowizny.

 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tymczasowe przerwy w funkcjonowaniu systemu płatności obsługiwanego przez PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu uniemożliwiające lub utrudniające dokonanie darowizny.

 

STOSUNKI PRAWNE

 

§7

 1. Klient dokonuje darowizny na rzecz Fundacji, lecz na rachunek płatniczy prowadzony na rzecz Spółki działającej w imieniu Fundacji.

 2. Spółka przekazuje Fundacji otrzymane od Klientów darowizny w pełnej, nominalnej wysokości bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń na swoją rzecz.

 3. Z tytułu zbierania darowizn od Klientów i przekazywania ich Fundacji, Spółka nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia zarówno od Klienta, jak i Fundacji, w tym w szczególności nie pobiera wynagrodzenia prowizyjnego.

 

§8

 1. Wskutek wpłaty darowizny pomiędzy Klientem a Fundacją dochodzi do zawarcia umowy darowizny, o której mowa w art. 888 KC. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej poprzez:

 1. złożenie przez Klienta oświadczenia o dokonaniu darowizny poprzez wybór lub wskazanie kwoty darowizny, akceptację Regulaminu i zatwierdzenie zamówienia w Sklepie, oraz

 2. otrzymanie od Spółki działającej w imieniu Fundacji wiadomości elektronicznej potwierdzającej zawarcie umowy darowizny.

 1. Umowa darowizny zostaje zawarta w momencie uznania rachunku płatniczego prowadzonego na rzecz Spółki kwotą darowizny w zgodzie z art. 890 §1 zd. 2 KC.

 2. Fundacja oświadcza, że wyraża zgodę na zawieranie umów darowizny z Klientami na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§9

 1. Wskutek dokonania darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem Sklepu nie dochodzi do zawarcia stosunku prawnego pomiędzy Spółką a Klientem innego niż stosunek sprzedaży w zakresie zakupionych przez Klienta towarów w Sklepie.

 2. Wszelkie roszczenia lub uwagi związane z dokonaną darowizną winny być kierowane bezpośrednio do Fundacji. W przypadku skierowania roszczeń lub uwag do Spółki, Spółka przekaże je niezwłocznie do wiadomości Fundacji, nie stając się z tego tytułu zobowiązaną.

 

WYKORZYSTANIE DAROWIZN

 

§10

 1. Fundacja wykorzystuje otrzymane od Klientów darowizny na realizację swoich celów statutowych oraz bieżącą obsługę działalności Fundacji.

 2. Celem Fundacji jest wszechstronna działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Podhala, z zakresu opieki i pomocy społecznej. Celem Fundacji jest także działalność prowadzona na rzecz mieszkańców Małopolski, lub w interesie społecznym, z zakresu ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony środowiska, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz opieki nad zabytkami.

 

§11

Dokonana darowizna nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta. Postanowienie to nie stoi jednak na przeszkodzie realizacji uprawnień Klienta lub dochodzenia przez niego roszczenia o zwrot darowizny w przypadkach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§12

 1. Administratorami danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi, są Fundacja i Spółka.

 2. Każdy z Administratorów samodzielnie i niezależnie przetwarza dane Klienta dla własnych celów.

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację i Spółkę oraz prawa Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych określają odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§13

 1. Akcja trwa od 28 lutego 2022 r. do jej odwołania przez któregokolwiek z Organizatorów.

 2. Regulamin został przyjęty wspólnie przez Spółkę i Fundację.

 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę stanu faktycznego lub prawnego, a także z uwagi na zmianę warunków technicznych lub płatniczych dotyczących dokonywania darowizn. Zmiana Regulaminu następuje przez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej, chyba że z jego treści wynika odmienna data wejścia w życie.

 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy KC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ

 

 1. W wykonaniu dyspozycji art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz U. UE. L 119) („RODO”) Fundacja wskazuje, że administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną – jako darczyńcy – jest Fundacja Schronisko Bukowina z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000936330, posiadająca NIP: 7361738498 oraz numer REGON: 520588261.

 2. Celem przetwarzania danych osobowych Klienta przez Fundację jest zawarcie z Klientem umowy darowizny. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe Klienta także w celu wykonania swoich ustawowych obowiązków sprawozdawczych w stosunku do organów nadzoru oraz wykonania ciążących na niej na podstawie ustawy obowiązków podatkowych lub raportowych w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta przez Fundację jest konieczność podania danych dla skutecznego zawarcia umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz konieczność ich przetwarzania w celu wykonania ustawowych obowiązków Fundacji wskazanych w punkcie poprzedzającym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 4. Podanie danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne dla zawarcia umowy darowizny z Fundacją.

 5. Administrator informuje, że:

 1. nie będzie zbierał i przetwarzał danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO;

 2. będzie przetwarzał wyłącznie dane otrzymane bezpośrednio od Klienta;

 3. zgodnie z przepisami RODO nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych;

 4. nie będzie stosował wobec danych Klienta profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji;

 5. nie przekaże danych osobowych Klienta poza granice Unii Europejskiej;

 6. będzie przechowywał dane osobowe Klienta nie później niż do upływu piątego roku licząc od końca roku, w którym Klient dokonał darowizny na rzecz Fundacji.

 1. Powierzone Administratorowi dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w ust. 2 powyżej. Administrator może przekazywać dane osobowe Klienta organom władzy publicznej w związku z realizacją wyżej wskazanych celów lub podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi z zakresu obsługi księgowej, kadrowej lub prawnej, jeżeli takie przekazanie okaże się niezbędne dla wykonania ustawowych obowiązków Administratora lub niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Administrator lub podmioty, o których mowa powyżej, mogą przetwarzać dane osobowe w sposób częściowo zautomatyzowany przy wykorzystaniu programów lub aplikacji do obsługi płatniczej lub podatkowej.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do:

 1. wglądu, poprawiania i otrzymania kopii przekazanych danych;

 2. usunięcia danych i „bycia zapomnianym” jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie została cofnięta, dane przetwarzane były niezgodnie z prawem lub dane muszą być usunięte zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

 3. żądania od każdego z Administratorów ograniczenia zakresu przetwarzania;

 4. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych Klienta w sposób niezgodny z prawem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

 

 1. W wykonaniu dyspozycji art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz U. UE. L 119) („RODO”) Spółka wskazuje, że administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną – jako darczyńcy – jest spółka pod firmą Tatry Wysokie Łukasz Zadylak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000929690, posiadająca NIP: 7361738044 oraz numer REGON: 520303494, oraz

 2. Celem przetwarzania danych osobowych Klienta przez Spółkę jest umożliwienie Klientowi dokonanie darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem Spółki. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta także w celu ciążących na niej na podstawie ustawy obowiązków podatkowych.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta przez Fundację jest wyrażona przez Klienta, przed dokonaniem darowizny, zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz konieczność ich przetwarzania w celu wykonania ustawowych obowiązków Fundacji wskazanych w punkcie poprzedzającym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 4. Podanie danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania darowizny na rzecz Fundacji w ramach Akcji za pośrednictwem Spółki. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie trwania tego przetwarzania. Nie będzie miało ono jednak wpływu na prawidłowość i legalność danych przetworzonych od momentu wyrażania zgody do momentu jej wycofania, jak i na prawidłowość i legalność przetwarzania danych osobowych na innej podstawie niż określona w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Administrator informuje, że:

 1. nie będzie zbierał i przetwarzał danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO;

 2. będzie przetwarzał wyłącznie dane otrzymane bezpośrednio od Klienta;

 3. zgodnie z przepisami RODO nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych;

 4. nie będzie stosował wobec danych Klienta profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji;

 5. nie przekaże danych osobowych Klienta poza granice Unii Europejskiej;

 6. będzie przechowywał dane osobowe Klienta nie później niż do upływu piątego roku licząc od końca roku, w którym Klient dokonał darowizny na rzecz Fundacji.

 1. Powierzone Administratorowi dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w ust. 2 powyżej. Administrator może przekazywać dane osobowe Klienta organom władzy publicznej w związku z realizacją wyżej wskazanych celów lub podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi z zakresu obsługi księgowej, kadrowej lub prawnej, jeżeli takie przekazanie okaże się niezbędne dla wykonania ustawowych obowiązków Administratora lub niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Administrator lub podmioty, o których mowa powyżej, mogą przetwarzać dane osobowe w sposób częściowo zautomatyzowany przy wykorzystaniu programów lub aplikacji do obsługi płatniczej lub podatkowej.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do:

 1. wglądu, poprawiania i otrzymania kopii przekazanych danych;

 2. usunięcia danych i „bycia zapomnianym” jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie została cofnięta, dane przetwarzane były niezgodnie z prawem lub dane muszą być usunięte zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

 3. żądania od każdego z Administratorów ograniczenia zakresu przetwarzania;

 4. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych Klienta w sposób niezgodny z prawem.