PROGRAM LOJALNOŚCIOWY — PRZYJACIEL SCHRONISKA

Jak działa program lojalnościowy w skrócie:

  1. Zakładasz konto – program lojalnościowy działa tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

  2. Za każde zakupy na Twoim koncie pojawiają się punkty. Każda wydana złotówka = 1 punkt.

  3. Zebrane punkty można wykorzystywać dowolnie podczas kolejnych zakupów podczas finalizacji zamówienia. Punkty ważne są przez rok od ich otrzymania.

  4. Punkty przeliczane są następująco: 20 punktów = 1 zł, co oznacza, że wykorzystując 20 zebranych punktów, wartość zamówienia obniży się o 1 zł.

  5. Aktualny stan liczby punktów można sprawdzić, logując się na swoje konto.

 

Pełny regulamin znajdziesz tutaj:

Program Lojalnościowy Przyjaciół Schroniska Bukowina

Organizator  –  Salon Smaków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 34-532 Jurgów, Ul. Jurgów 256/4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7361726147 REGON: 368326185, adres poczty elektronicznej: sklep@schroniskobukowina.pl

Program Lojalnościowy Przyjaciół Schroniska Bukowina – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Asortyment – towar sprzedawany w sklepie internetowym SCHRONISKOBUKOWINA.PL

Regulamin – niniejszy regulamin

Członek Programu Lojalnościowego – osoba, która przystąpiła do Programu Lojalnościowego i spełnia wymagania wskazane w Regulaminie

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Przyjaciel Schroniska Bukowina” prowadzonym przez Organizatora.

1.2. Program lojalnościowy organizowany jest przez Salon Smaków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 34-532 Jurgów, Ul. Jurgów 256/4,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7361726147 REGON: 368326185, adres poczty elektronicznej: sklep@schroniskobukowina.pl. Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w ramach programu lojalnościowego.

1.3. Program lojalnościowy obejmuje zakup asortymentu w sklepie internetowym SCHRONISKOBUKOWINA.PL

1.4. Przystępując do programu lojalnościowego, członek akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Głównego, jak również definicje w nim zawarte.

 

  1. Zasady Programu Lojalnościowego Przyjaciół Schroniska Bukowina

2.1. Członkiem Programu Lojalnościowego Przyjaciół Schroniska Bukowina może być tylko osoba fizyczna, która spełnia wszystkie z poniższych kryteriów:

  2.1.1. jest pełnoletnia;

  2.1.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  2.1.3. zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia;

  2.1.4. posiada adres email;

  2.1.5. spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.2. Aby dołączyć do Programu Lojalnościowego, należy założyć konto w sklepie internetowym SCHRONISKOBUKOWINA.PL

2.3. W ramach przystąpienia do Programu Lojalnościowego Członek Programu podaje następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres email. Dane osobowe Członka Programu Lojalnościowego są przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.

2.4.  Z chwilą wykonania czynności wskazane w pkt 2.2 oraz po spełnieniu wymagań wskazanych w pkt 2.1 osoba zgłaszająca się do Programu Lojalnościowego zostaje Członkiem Programu Lojalnościowego Przyjaciół Schroniska Bukowina.

2.5. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne oraz bezpłatne.

 

  1. Zasady naliczania i wykorzystywania punktów w Programie Lojalnościowym

3.1. Członek Programu Lojalnościowego dokonując zakupu asortymentu w sklepie internetowym SCHRONISKOBUKOWINA.PL, za każdą wydana 1 złotówkę otrzyma 1 punkt.

3.2. Punkty przyznawane są automatycznie po zakończeniu zamówienia, co oznacza dotarcie przesyłki do zamawiającego.

3.3. Zebrane punkty można wykorzystywać dowolnie przy kolejnych zakupach podczas finalizacji zamówienia w koszyku, wpisując ich ilość w odpowiednim okienku.

3.4 Punkty przeliczane są wówczas: 20 punktów = 1 zł, co oznacza, że wykorzystując 20 punktów, wartość zamówienia obniża się o 1 zł, wykorzystując 40 punktów o 2 zł itd.

3.5 Punkty ważne są przez rok od ich otrzymania.

3.6. Aktualny stan liczby punktów można sprawdzić, logując się na swoje konto.

 

  1. Członkostwo w Programie Lojalnościowym Przyjaciół Schroniska Bukowina

4.1. Członek Programu Lojalnościowego może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Programie Lojalnościowym. Wolę rezygnacji można zgłosić na adres email: sklep@schroniskobukowina.pl.

4.2. Rezygnacja z Programu Lojalnościowego oznacza dezaktywację konta, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Programu Lojalnościowego i powoduje niemożność naliczania dalszych punktów. Jeśli w chwili dezaktywacji konta są na nim zapisane jakiekolwiek punkty, ulegają one przepadkowi, bez prawa do ich zwrotu w przyszłości. Członek Programu Lojalnościowego, który zrezygnował z Programu, może ponownie do niego dołączyć.

 4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z funkcjonowania Programu Lojalnościowego w całości lub w części, w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem co najmniej na 30 dni przed zakończeniem funkcjonowania Programu Lojalnościowego w całości lub w części, ze skutkiem na dzień przypadający po upływie ww. okresu 30 dni. Członkowie Programu Lojalnościowego,  zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem adresu email podanego podczas zakładania konta w sklepie internetowym. Informacja dotycząca zakończenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego ogłoszona zostanie również na stronie internetowej Organizatora.

4.4 Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej SCHRONISKOBUKOWINA.PL

4.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.

4.7. O zmianie Regulaminu Członkowie Programu Lojalnościowego będą informowani za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta, w terminie 14 dni przed wejściem nowego Regulaminu w życie. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian dostępne są również na stronie internetowej SCHRONISKOBUKOWINA.PL

4.8. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania regulaminu na stronie sklepu internetowego, chyba że w regulaminie wprost wskazano okres dłuższy.